Sisällysluettelo:

Artikla 1 - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltamisala

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajanjaksolla

8 artikla - Kuluttajan käyttämä peruuttamisoikeus ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla - Hinta

12 artikla - Noudattaminen ja ylimääräinen takuu

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

14 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

15 artikla - Maksaminen

16 artikla - Valitusmenettely

17 artikla - Riidat

18 artikla - Teollisuuden takuu

19 artikla - Lisä- tai erityismääräykset

Artikla 20 – Thuiswinkelin yleisten sopimusehtojen muutos


Artikla 1 - Määritelmät

Näissä ehdot sovelletaan:

1.1 Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tavarat, digitaaliset sisällöt ja/tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli sopimuksen perusteella kyseisen kolmannen osapuolen ja yrittäjän välillä;

1.2 Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

1.3 Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa;

1.4 Päivä: kalenteripäivä;

1.5 Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;

1.6 Kestosopimus: sopimus, joka ulottuu tavaroiden, palveluiden ja/tai digitaalisen sisällön säännölliseen toimitukseen tietyn ajanjakson aikana;

1.7 Pysyvä tietoväline: mikä tahansa työkalu – mukaan lukien sähköposti – jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, jota myöhempää kuulemista varten tai käyttää ajanjaksona, joka on räätälöity siihen tarkoitukseen, johon tiedot on tarkoitettu tarkoitettu ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttamattoman jäljentämisen;

1.8 Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

1.9 Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Thuiswinkel.org:n jäsen ja joka tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaaliseen sisältöön ja/tai palveluja kuluttajille etänä;

1.10 Etäsopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty organisoidun tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa, jossa yksin- tai yhteiskäyttö tapahtuu sopimuksen tekemiseen asti. on tehty yhdestä tai useammasta etäviestintätekniikasta;

1.11 Peruuttamisen mallilomake: eurooppalainen malliperuuttamislomake, joka sisältyy näiden ehtojen liitteeseen I; Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole tilauksensa peruuttamisoikeutta;

1.12 Etäviestintätekniikka: keino, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee tavata samassa huoneessa samaan aikaan.

 

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Nimeä yrittäjä:

leikkaa kirje

Kaupankäynti nimillä:

LEIKKAUSKIRJAIN / KASVIEN SISUSTUS

Työosoite:

paju ruusu 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Esteettömyys:

Maanantaista perjantaihin klo 09.00-17.30

Sähköpostiosoite: info@stekjesbrief.nl

Kauppakamarin numero: 77535952

ALV-numero: NL003205088B44

 

3 artikla - Soveltamisala

3.1 Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta sekä jokaista yrittäjän ja kuluttajan välistä etäsopimusta.

3.2 Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset ehdot ovat nähtävissä yrittäjässä ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä veloituksetta mahdollisimman pian. .

3.3 Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla kestävällä tietovälineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten.

3.4 Mikäli näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan ehtoon ristiriitaisten ehtojen sattuessa. On.

 

4 artikla - Tarjous

4.1 Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan erikseen tarjouksessa.

4.2 Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti.

4.3 Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.

4.4 Kaikki verkkosivustolla tarjottujen tuotteiden kuvat, piirustukset, tiedot jne. ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen ja/tai purkamiseen.

4.5 Verkkokaupan pistokkaiden, kasvien, huonekasvien ja puutarhakasvien kuville ei myydä kuvien tarkkaa artikkelia, vaan aina vertailukelpoisia pistokkaita, kasveja, huonekasveja ja puutarhakasveja. Koska mikään kasvi ei ole tarkka kopio värin, värisävyn, kuvion, lehtien muodon, koon tai persoonallisuuden suhteen. Kuvat ovat siksi vain tiedoksi, eikä niihin johdu mitään oikeuksia. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.

4.6 Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

 

5 artikla - Sopimus

5.1 Jollei kohdan 4 määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siihen liittyvät ehdot täyttyvät.

5.2 Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen hyväksymisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

5.3 Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimia.

5.4 Yrittäjä voi oikeudellisissa puitteissa selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä tosiseikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus evätä toimeksianto tai pyyntö perustellusti tai liittää täytäntöönpanoon erityisehtoja.

5.5 Elinkeinonharjoittajan on viimeistään tuotteen toimitettaessa kuluttajalle toimitettava seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi ne tallentaa helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle:

5.5 a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi valittaa;

 

5.5 b. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;

 

5.5 c. tiedot takuista ja olemassa olevista myynnin jälkeisistä palveluista;

 

5.5 d. tuotteen hinta sisältäen kaikki verot; soveltuvin osin toimituskulut; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;

 

5.5 e. sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva;

 

5.5 f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, malli peruuttamislomake.

5.6 Pitkäaikaisessa kaupassa edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteille:

6.1. Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman syytä. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä.

6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de tarbin, of een vooraf door de fogyasztónt aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

6.2 a. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, mikäli hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia, kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksesta eri toimitusajoilla.

 

6.2 b. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;

 

6.2 c. kun kyseessä ovat sopimukset tuotteiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Palvelut ja digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta aineellisella välineellä:

6.3 Pidennetty harkinta-aika tuotteille, joita ei toimiteta tavarakuljettimella, mikäli peruuttamisoikeudesta ei ilmoiteta:

6.4 Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lain edellyttämiä peruuttamisoikeuteen liittyviä tietoja tai mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kappaleiden mukaisesti määritetyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä. .

6.5 Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut tiedot.

6.6 Tilauksen palauttamisesta aiheutuvat toimituskulut ovat kuluttajan kustannuksella. 

 

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajanjaksolla

7.1 Harkinta-ajan kuluessa kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Perusperiaatteena tässä on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saa tehdä kaupassa.

7.2 Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen arvonalentumisesta, joka johtuu tuotteen käsittelystä, joka ylittää kohdassa 1 sallitun määrän.

7.3 Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvonalentumisesta, jos yrittäjä ei ole ennen sopimusta tai sopimuksen solmimisen yhteydessä toimittanut hänelle kaikkia lain edellyttämiä peruuttamisoikeuteen liittyviä tietoja.

 

8 artikla - Kuluttajan käyttämä peruuttamisoikeus ja siitä aiheutuvat kustannukset

8.1 Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän ilmoittaa siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa mallin peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla.

8.2 Kuluttaja palauttaa tuotteen tai luovuttaa sen yrittäjälle (valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekoa seuraavasta päivästä. Tämä ei ole välttämätöntä, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan umpeutumista.

8.3 Kuluttaja palauttaa tuotteen mukana toimitetuilla lisävarusteilla, mikäli se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

8.4 Kuluttajalla on riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden oikeasta ja oikea-aikaisesta käytöstä.

8.5 Kuluttaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista tai jos yrittäjä ilmoittaa, että hän vastaa niistä itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuksesta aiheutuvia kustannuksia.

8.6 Jos kuluttaja vetäytyy sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tarjoaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu myyntivalmiiksi rajoitetussa määrin tai tietyssä määrin, alkaa harkinta-ajan kuluessa, kuluttaja on Yrittäjä on velkaa määrän, joka on verrannollinen siihen osaan velvoitteesta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamishetkellä, verrattuna velvoitteen täyteen täyttämiseen.

8.7 Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain mukaan.

 

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

9.1 Jos elinkeinonharjoittaja mahdollistaa kuluttajan peruuttamisilmoituksen sähköisesti, hän lähettää tämän ilmoituksen saatuaan välittömästi vahvistuksen peruuttamisesta.

9.2 Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan palauttamasta tuotteesta veloittamat toimituskulut, viipymättä, mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoudu noutamaan tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksulla, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

9.3 Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt hyvitykseen, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.

9.4 Mikäli kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimmasta tavasta aiheutuneita lisäkustannuksia.

 

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeudesta, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessaan, ainakin ennen sopimuksen tekemistä:

10.1 Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan sisällä

10.2 Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntitapaa, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupan johdolla. huutokaupanpitäjä ja jos tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;

10.3 Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;

10.4 Sinetöityjä tuotteita, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;

10.5 Tuotteet, jotka ovat luonteeltaan peruuttamattomasti sekoittuneet muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;

 

11 artikla - Hinta

11.1 Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

11.2 Toisin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota vaihtuvilla hinnoilla tuotteita, joiden hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden vaihteluiden alaisia ​​ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä riippuvuus vaihteluista ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettu tarjouksessa.

11.3 Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.

11.4 Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:

11.4 a. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai

 

11.4 b. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

11.5 Tuotteiden tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 

12 artikla - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

12.1 Yrittäjä takaa, että tuotteet ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakien ja/tai viranomaisten määräysten mukaisia. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.

12.2 Yrittäjän, hänen toimittajansa, valmistajan tai maahantuojan antama ylimääräinen takuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi vedota yrittäjää vastaan ​​sopimuksen perusteella, jos yrittäjä on laiminlyönyt hänen sopimuksensa osan.

12.3 Ylimääräisellä takuulla tarkoitetaan yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jossa hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät lain edellyttämän, jos hän on laiminlyönyt osuutensa täyttämisestä. sopimus. sopimus.

 

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

13.1 Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

13.2 Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.

13.3 Yrittäjä toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi, mutta viimeistään 4 päivän kuluessa näiden yleisten ehtojen kohdassa 30 tästä sanottua noudattaen, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida toteuttaa tai se on vain osittainen, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus saada korvaus.

13.4 Edellisen kappaleen mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.

13.5 Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä toimitushetkeen asti kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjälle ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin ole erikseen sovittu.

 

14 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

irtisanominen:

14.1 Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn ja tuotteiden säännölliseen toimitukseen ulottuvan sopimuksen milloin tahansa sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

14.2 Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen ja tavaroiden säännölliseen toimitukseen ulottuvan sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä sovittuja peruutussääntöjä ja irtisanomisaikaa noudattaen. enintään yksi kuukausi.

14.3 Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

14.3 a. peruuttaa milloin tahansa, eikä se rajoitu peruutukseen tiettynä ajankohtana tai tietyn ajanjakson aikana;

 

14.3 b. vähintään peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tehnyt;

 

14.3c. irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrännyt.

laajennus:

14.4 Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

14.5 Toistaiseksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa vain hiljaisesti toistaiseksi, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla. 

kesto:

14.6. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa yhden vuoden kuluttua, jos peruutusaika on enintään yksi kuukausi, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä peruuttamista ennen sovitun keston päättymistä.

 

15 artikla - Maksaminen

15.1 Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai harkinta-ajan puuttuessa 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisen jälkeen.. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen osalta tämä ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

15.2 Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.

15.3 Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitteitaan ajoissa, sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle 14 päivän ajan maksuvelvoitteiden täyttämiseen, jos maksu on Jos sitä ei ole suoritettu tämän 14 vuorokauden kuluessa, jäljellä olevalle määrälle on maksettava lakisääteistä korkoa ja yrittäjällä on oikeus periä hänelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % kantapäästä 2.500 10 euroon asti; 2.500 % seuraavasta 5 5.000 eurosta ja 40 % seuraavasta XNUMX XNUMX eurosta vähintään XNUMX eurolla =. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista kuluttajan eduksi.

 

16 artikla - Valitusmenettely

16.1 Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

16.2 Reklamaatio sopimuksen toimeenpanosta tulee esittää täydellisesti ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet. Jos kuluttaja on sitä mieltä, että tuotteet eivät täytä laatuodotuksia, tulee hänen lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@stekjesbrief.nl valokuvat puutteesta. 

16.3 Yrittäjälle jätettyihin reklamaatioihin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.

16.4 Yrittäjän tuotetta koskevan valituksen voi tehdä myös Thuiswinkel.org -sivuston www.thuiswinkel.org kuluttajasivulla olevalla valituslomakkeella. Valitus lähetetään sitten sekä asianomaiselle yrittäjälle että Thuiswinkel.org:lle.

16.5 Kuluttajan tulee antaa yrittäjälle vähintään 4 viikkoa valituksen ratkaisemiseen yhteisymmärryksessä. Tämän määräajan jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

 

17 artikla - Riidat

17.1 Yrittäjän ja kuluttajan väliset sopimukset, joita nämä yleiset ehdot koskevat, ovat yksinomaan Alankomaiden lain alaisia.

17.2 Kuluttajan ja yrittäjän väliset erimielisyydet tämän yrittäjän toimittamia tai toimittamia tuotteita ja palveluita koskevien sopimusten tekemisestä tai toimeenpanosta voivat, noudattaen alla olevia säännöksiä asianmukaisesti, saattaa sekä kuluttaja että yrittäjä ratkaistavaksi. Riitakomitea Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

17.3 Riitalautakunta käsittelee riita-asiat vain, jos kuluttaja on ensin jättänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.

17.4 Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita on saatettava riitalautakunnalle kirjallisesti tai muussa lautakunnan määräämässä muodossa viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja valitti yrittäjälle. .

17.5 Jos kuluttaja haluaa viedä riidan riitalautakunnan ratkaistavaksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. Kuluttaja mieluiten ilmoittaa asiasta ensin yrittäjälle.

17.6 Jos elinkeinonharjoittaja haluaa saattaa riidan riitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajan on ilmoitettava kirjallisesti viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä, haluaako hän myös tehdä niin vai haluaako hän, että riita ratkaistaan toimivaltainen tuomioistuin.. Jos yrittäjälle ei ilmoiteta kuluttajan valinnasta viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

17.7 Riitalautakunta tekee päätöksen riitakomitean säännöissä (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel) määrätyin ehdoin. Riitalautakunnan päätökset tehdään sitovina neuvoina.

17.8 Riitalautakunta ei käsittele riitaa tai lopettaa käsittelyn, jos yrittäjälle on myönnetty maksulykkäys, hän on mennyt konkurssiin tai tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin riita on käsitelty lautakunnassa istunnossa ja lopullinen päätös on tehty.

17.9 Jos Thuiswinkelin riitakomitean lisäksi toimivaltainen on toinen Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakenin (SGC) tai Financial Services Complaints Instituten (Kifid) tunnustettu tai siihen sidoksissa oleva riitalautakunta, Thuiswinkel Disputes Committee on mieluiten toimivaltainen riita-asioissa, jotka koskevat pääasiassa tapa myydä tai tarjota palveluja etänä. Kaikissa muissa riita-asioissa SGC:hen tai Kifidiin liittyvä muu tunnustettu riitakomitea.

 

18 artikla - Teollisuuden takuu

18.1 Thuiswinkel.org takaa, että sen jäsenet noudattavat Thuiswinkelin riitakomitean sitovia neuvoja, ellei jäsen päätä toimittaa sitovaa neuvoa tuomioistuimen tarkistettavaksi kahden kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. Tämä takuu palautuu voimaan, jos sitova lausunto on jäänyt voimaan tuomioistuimen tarkastelun jälkeen ja tuomio, josta se ilmenee, on tullut lainvoimaiseksi. Enintään 10.000 10.000 € per sitova neuvo, jonka Thuiswinkel.org maksaa kuluttajalle. Summista, jotka ylittävät 10.000 XNUMX euroa sitovaa neuvoa kohden, maksetaan XNUMX XNUMX euroa. Ylijäämän osalta Thuiswinkel.orgilla on parhaansa mukaan velvollisuus varmistaa, että jäsen noudattaa sitovia neuvoja.

18.2 Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja tekee kirjallisen valituksen Thuiswinkel.org:lle ja että hän siirtää vaatimuksensa yrittäjää vastaan ​​Thuiswinkel.org:lle. Jos saatava yrittäjää vastaan ​​ylittää 10.000 10.000 euroa, kuluttajaa tarjotaan siirrettäväksi XNUMX XNUMX euron suuruisen määrän ylittävä saatava Thuiswinkel.org:lle, jonka jälkeen tämä organisaatio suorittaa maksun omissa nimissään ja kustannuksellaan. oikeudessa kuluttajan tyydyttämiseksi.

 

19 artikla - Lisä- tai erityismääräykset

Näiden yleisten ehtojen ylimääräiset tai poikkeavat säännökset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että ne voidaan säilyttää helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä välineellä.

 

Artikla 20 – Thuiswinkelin yleisten sopimusehtojen muutos

20.1 Thuiswinkel.org ei muuta näitä yleisiä ehtoja muutoin kuin kuultuaan Kuluttajaliiton kanssa.

20.2 Näihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on asianmukaisesti julkaistu, sillä edellytyksellä, että tarjouksen voimassaoloaikana tapahtuvien muutosten sattuessa kuluttajalle edullisin ehto on ensisijainen.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

PL 7001, 6710 CB Ede

Peruutusmalli

(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

20.2 a. Vastaanottaja: [yrittäjän nimi]

[ maantieteellinen osoite yrittäjä]

[ faksinumero yrittäjä, jos saatavilla]

[yrittäjän sähköpostiosoite tai sähköpostiosoite]

 

20.2 b. Minä/me* täten ilmoitamme, että minä/me* jaamme tämän sopimuksen

seuraavien tuotteiden myynti: [tuotenimike]*

seuraavan digitaalisen sisällön toimitus: [designation digital content]*

seuraavan palvelun tarjoaminen: [nimeämispalvelu]*,

kumota/kumota*

 

20.2 c. Tilattu*/vastaanotettu* [palveluiden tilauspäivä tai tuotteiden kuitti]

 

20.2 d. [kuluttajien nimi]

 

20.2 e. [Osoita kuluttaja(t)]

 

20.2 f. [Allekirjoituskuluttaja(t)] (vain, kun tämä lomake toimitetaan paperilla)

 

* Poista se, mikä ei ole sovellettavissa, tai täytä soveltuva.

Odotuslista - Odotuslista Ilmoitamme kun tuotetta on varastossa. Anna kelvollinen sähköpostiosoite alle.